Voters’ Education: Paano ang Wastong Pagmarka ng Balota

Mahalaga ang boto ng bawat isa sa atin dahil ito ang magsasabi kung sino ang mga babae at lalaking magsisilbi sa bayan natin. Dahil dito, dapat maging maingat tayo sa pagpasa ng boto natin – siguraduhin nating tama at wasto ang pagsagot natin sa balot nang maisama ito nang mabuti sa pagbilang.

Voters Education Ballot Marking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *